Cookies

This site uses cookies to hide and show html elements.
Your cookies can be found here.

Positions

Puheenjohtaja // Chair of the Board

Puheenjohtaja on killan keulakuva. Hän antaa viralliset lausunnot killan puolesta, ja edustaa kiltaa. Narut killan sätkynukkeihin (hallitukseen) pysyvät hänen käsissään. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta killan toiminnasta. Puheenjohtaja huolehtii siitä, että toimintasuunnitelmassa sovitut asiat tulee tehtyä, budjetti pitää, sekä ideoi ja miettii jatkuvasti, miten killan toimintaa voisi yleisesti parantaa. Puheenjohtaja on verkoistutunut yliopistolla noin kaikkialle ja pitää yhteyttä Skillan opiskelijoille relevantteihin sidosryhmiin. Järjestelmällinen tyyppi, jolta ei puutu neuvottelu- ja sovittelutaitoja. Hae!

The Chair of the Board is the face of the guild. They give the official statements of the guild and sign the contracts the guild enters to. The Chair monitors the board and advises and helps them in their duties. The Chair is ultimately responsible for the whole operation of the guild. The Chair takes care that the action plan determined by the general meeting is put to action and that the budget holds. The Chair of the Board devises new ideas and activities and is constantly trying to improve the operations of the guild. The Chair of the board is well networked and is in contact with the faculties relevant to the members of the guild. The Chair is a person with a systematic and organized approach and has good negotiation and mediating skills. Apply!

Virvokemestari // Refreshment Master

Virvokemestari huolehtii killan virvokkeista kiltahuoneella ja tapahtumissa. Tähän kuuluu kaupassa ja tukussa käynti Suomessa ja muualla. Hyviä ominaisuuksia virvokemestarille ovat järjestelmällisyys ja oma-aloitteisuus, eikä jonkinnäköisestä virvoitusjuomien merkkitietoisuudesta ole ollut haittaa. Hae, jos pidät käsilläsi tekemisestä ja nesteistä. Auton omistaminen helpottaa pestiä huomattavasti, sopivan pihistä luonteesta lisäpisteitä. Apuna virvokemestarilla on toimareita, jotka auttavat kaupassa käynnissä ja juomien siirtelyssä.

Refreshment Master is responsible for the refreshments in the guild room and in the events. This includes going to the store and to the wholesale in Finland and also elsewhere. Good qualities for the Refreshment Master include being systematic and initiative. Apply, if you enjoy liquids and working with your hands. Owning a car is a huge plus considering this task.

Rahastonhoitaja // Treasurer

Rahastonhoitaja huolehtii killan rahaliikenteestä. Tähän kuuluu laskujen maksua, kassan laskentaa, laskuttamista, kirjanpitoa sekä kaikki muu rahaa liippaavat asiat. Rahastonhoitajalla on paras kokonaiskuva killan taloudesta ja siitä, paljonko tilillä ja kassassa on massia. Rahastonhoitajana saa todella hyvän käsityksen yhdistyksen (ja miksei yrityksenkin) talouden pyörittämisestä ja oppii näkemään lukujen taakse. Hae, jos tykkäät uida rahalaareissa ja pyöritellä Exceliä.

The Treasurer takes care of the money traffic of the guild. This includes paying bills, billing, counting the contents of the cash register and all other activities related to money. The treasurer has the best knowledge of the economy of the guild and of the current funds. As a Treasurer you get an unparalleled perception of how the economy of a guild works and you learn to see behind the numbers. Apply, if you like to swim in an ocean of money and play with Excel.

Tapahtumavastaava // Event Official

Tapahtumavastaava on päävastuussa monien killan järjestämien tapahtumien suunnittelusta, kuten sitseistä, Keskiasteen Välitutkinnosta ja Kiltojen Avajaissaunasta. Tapahtumavastaava huolehtii muun muassa tapahtuman tiloista, nakkilaisista ja ohjelmasta. Hyviä piirteitä tapahtumavastaavalle ovat delegointitaito, järjestelmällisyys, organisointitaito sekä kyky improvisoida. Hae tapahtumavastaavaksi, jos haluat kehittää killan järjestämiä tapahtumia ja pidät tapahtumien järjestelystä. Apuna tapahtumavastaavalla on useita tapahtumatoimareita, joille vastaava antaa vastuita tapahtumien järjestämisestä. Tapahtumavastaava (tai -toimarit) voi myös kehittää täysin uusia tapahtumia halutessaan!

As the Event Coordinator you are responsible of the events organized by the guild, such as sitsit, Intermediate State Middle Degree and Guilds’ Opening Sauna. You will facilitate the premises for events, the staff in events and the programme. Good qualities for an Event Co-ordinator include being systematic, being able to organize and improvise. Apply for the Events Coordinator, if you wish to improve the events held by the guild and you like organiz-ing things. Event officer has plenty of Event Assistants, who take some pressure of Event Co-ordinator’s shoulders. Event Coordinator can also develop completely new events if they want!

Sihteeri // Secretary

Sihteerin tehtävänkuvana on tuottaa kokouksista pöytäkirjoja (=laittaa muut alustamaan esityskohtansa hyvin). Sihteerinä pääset oppimaan todella kattavasti yhdistyksien hallinnollisempaa puolta, mistä on ehdottomasti apua myöhemmässäkin tekemisessä. Byrokraattisten etuoikeuksiensa lisäksi pestin kautta pääsee tuottamaan mitä parhainta opiskelijakulttuuria, tutustumaan hienoihin ihmisiin ja vaikuttamaan asioihin, joita tapahtuu ympärillä.

As a Secretary you will be responsible for the production of the minutes of the guild. You’ll learn the (dirty) secrets behind the operation of running an organization. Alongside the more bureaucratic privileges you’ll get to produce the best events with the most awesome people imaginable and have an effect on things around you.

Viestintävastaava // Communications Official

Viestintävastaava huolehtii killan ilmeestä ulospäin. Tähän sisältyy huolehtiminen tiedotuskanavista sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostilistojen, nettisivujen ja ilmoitustaulujen hallinnointi. Myös Sähkösanomien ilmestyminen on viime kädessä viestintävastaavan harteilla. Viestintävastaavan apuna kuitenkin toimii usein sähkösanomien päätoimittaja sekä valokuvaaja. Pesti ei vaadi varsinaisesti erityistaitoja suomen ja englannin kielitaidon lisäksi, kunhan osaat ja tykkäät naputella sähköposteja. Hyvät sometaidot ovat plussaa, eikä graafisesta lahjakkuudestakaan haittaa ole.

The Communications Official informs the guild members of events and other things related to the student union, university or studies. They compose the weekly newsletters and control all communication channels such as the email lists, the website and the whiteboards. Communications Official usually has the Editor in Chief of Sähkösanomat and photographer to help them. Finnish and English skills are mandatory. Good command on social media and graphical skills are a plus. Being fine with writing numerous emails during the year is mandatory.

Yritysvastaava // Corporate Relations Official

Yritysvastaava ylläpitää, kehittää ja luo suhteita yrityksiin. Yritysvastaava neuvottelee ja solmii killalle yritysyhteistyösopimuksia, ollen täten suurelta osin vastuussa killan varainhankinnasta. Muina vastuinaan hänellä on vuosittain uusien opiskelijoiden haalareiden hommaaminen sekä excursioiden järjestäminen. Yritysvastaava on neuvottelutaitoinen ja tykkää tehdä killalle rahaa. Yritysvastaavana pääsee tekemään hommia myös yliopistoyhteisön ulkopuolella ja saa arvokkaita kontakteja yrityksien edustajiin.

The Corporate Relations Official maintains and develops the guild's connections with companies. The Corporate Relations Official negotiates contracts with the companies. Other duties include the yearly overalls project and organizing excursions. The Corporate Relations Official has good negotiation skills and likes to make profit for the guild. As the Corporate Relations Official, you get to work outside the university community and get important contacts to representatives of companies.

Opintovastaava // Safeguarding Officer

Opintovastaava vastaa killan yhdestä päätehtävistä: opinnollisesta edunvalvonnasta. Tämä tarkoittaa pienemmillä sanoilla sanottuna sähkön kurssien kehittämistä yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa, kiltalaisten opinnollisten oikeuksien rummuttamista sekä killan halloped –toiminnan koordinointia. Hyvä opintovastaava on tietoinen yliopiston hallinto- ja toimintarakenteesta, ja pysyy valveutuneena uusista tuulista. Opintovastaavan vastuulla on myös killan tenttiarkisto sekä käsikirjasto.

Safeguarding Officer is responsible for one of the guild’s main functions: safeguarding the educational interests of electrical engineering students. Said with smaller words this means taking part in the course improvement progress, holding on to guild members’ educational rights, and coordinating guild’s student representatives. A good Safeguarding Officer is familiar with the organization of the university and knows what’s to come in the educational sector.

Ruokamestari // Food Official

Ruokamestari vastaa siitä, ettei kiltahuone mene täysin helvettiin, ja että saatavilla on kahvia, virvokkeita ja makeisia (=käy kaupassa ja tukussa). Tapahtumissa ruokamestari vastaa mahdollisesta ruokatarjonnasta. Ruokamestarilla on apunaan piikoja, jotka auttavat ruuan valmistuksessa ja kaupassa käynnissä. Hyvä ruokamestari on oma-aloitteinen ja reipas killan äiti / isähahmo.

Food Official is in responsible of guild room’s refreshments. This includes shopping coffee and sweets in markets and wholesale. Food Official also organizes possible food sales in happenings. A good Food Official is an active mother / father figure of the guild room.

Fuksikapteeni // Fuksi captain

Fuksikapteeni on killan mukavin ihminen, ihan viran puolesta. Täytyyhän fuksien saada hyvä kuva ensimmäisestä hallituslaisesta, jonka kanssa ovat tekemisissä. Hän on kaikkien kaveri, eikä jätä fukseja yksin bilettämään. Fuksikapteeni vastaa fuksitoiminnasta, sisältäen tapahtumat, kulttuurikasvatuksen ja yhteistyön muiden kiltojen fuksivastaavien kanssa. Fuksikapteenin tehtävä on olla linkki tutoreiden ja killan välillä.

The fuksi captain is the nicest person of the guild, because that is his/hers main job. This is because the fuksis need to get a good image of the first board member they are in contact with. :) The fuksi captain is everyone's buddy and he/she won't leave to fuksis alone to party. The fuksi captain is ultimately responsible of all fuksi activities of the guild. The fuksi captain is a connection between tutors and guild.

KV-vastaava // International Officer

KV-vastaava huolehtii, että kilta toimii kansainvälisesti kaikilla sektoreilla. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa kv-opiskelijoiden huolien ja murheiden kuuntelu, suomalaisten ja kv-opiskelijoiden yhteentuominen ja killan kv-tutoreiden toiminnan organisoiminen. KV-vastaava toimii myös killan yhdyshenkilönä Euroopan sähkö- ja tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestöjen KV-järjestö EESTECiin. Hyvä KV-vastaava on helposti lähestyttävä, ulospäin suuntautunut ja aktiivinen maailmankansalainen.

International Officer makes sure that the guild operates internationally in all sectors. Their tasks include listening to the international students’ problems, bringing Finnish and international students together, and organizing guild’s international tutoring. International Officer acts also as a link between the guild and EESTEC. A good International Officer is approachable, outgoing, and an active citizen of the world.

Muu / Other

Näiden pestien lisäksi voit hakea itse keksimääsi pestiä, jos sinulla on jokin hyvä idea siitä, mitä voisit tehdä ensi vuonna Skillan toimarina.

In addition to the positions described here, you can come up with your own and apply for that if you have an idea about what you could do as an official next year.