Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

Hallitus

Vanhat hallitukset (1968 - 2018)

Hallituksen ja toimihenkilöiden sähköpostiosoite on skilta (at) tut.fi.

Puheenjohtaja
Adam Zeidan
Tapahtumavastaava, VPJ
Joel Hakulinen
Rahastonhoitaja
Saana Kaario
Yritysvastaava
Samu Lampinen
Opintovastaava
Anna Eskola
Fuksi vastaava vastaava
Jari Rauhala
Kiltavastaava
Marja Vilkko
Saunavastaava
Juhani Mäkinen
Viestintävastaava
Jukka Johansson
Sihteeri
Heidi Silvanto
KV-vastaava
Jani Björklund
Historiikkivastaava
Antti Peltotalo
Alumnivastaava
Lauri Suomela
IT-guru
Iiro Vuo­rio
Liikuntavastaava
Ville Saarinen
Sähkösanomien päätoimittaja
Atte Lamminsalo
Konsultti
Mikko Kauhanen
IT-guru
Max Mecklin
Juhlavuosivastaava
Teemu Kontro
Kiltatoimari
Nuutti Nissinen
Sähköpaimen
Jesse Christensen
Fuksikapteeni
Juho Elovaara
TEK-yhdyshenkilö, Sähköpäivävastaava
Jussi Kekki
Vuosijuhlatoimari
Mikko Impiö
Vuosijuhlatoimari
Tuukka Haapakumpu
Limuapu
Lassi Vuotari
Limuapu
Ida Sippola
Vuosijuhlatoimari
Kaisa Kjellman
Rahastonhoitajan apu
Aleksi Mattila
Tapahtumatoimari
Roope Raisio
XQ-toimari
Tommi Mehtonen
Kiltatoimari
Tiia Uotila
Kiltatoimari
Kirsi Pietilä
Tapahtumatoimari
Salla-Mari Palokari
Projektitoimari
Lari Karvinen
Ulkosuhdetoimari
Alexandra Prinz
Yritystoimari
Jonas Virolainen
Valokuvaaja
Viktor Mykrä
AliExpress
Aliisa Palm