Skilta

Säännöt

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Sähkökilta, lyhennettynä Skilta. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Kilta on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.

2 §

Kilta on perustettu 8.2.1968.

3 §

Killan kotipaikka on Tampere.

4 §

Killan tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan opiskelijoita, herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja alaan liittyvissä järjestöissä.

5 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:

 • järjestää kokouksia, opintoretkiä ja yhteisiä tapahtumia
 • ylläpitää yhteyttä ylioppilaskuntaan, muihin kiltoihin, tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan sekä alan ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin
 • auttaa uusia jäseniä perehtymään yliopistoon sekä selviämään opiskelun aloittamiseen liittyvistä ongelmista
 • hoitaa killan sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.

6 §

Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

7 §

Killan virallinen kieli on suomi.

8 §

Kilta on toiminnastaan vastuussa ensisijaisesti TTYY:n hallitukselle.

II Jäsenet ja maksut

9 §

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

10 §

Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.

11 §

Jokainen killan toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu killan varsinaiseksi jäseneksi maksamalla killan jäsenmaksun.

12 §

Luopuessaan TTYY:n jäsenyydestä luopuu killan varsinainen jäsen myös killan jäsenyydestä. Luopuessaan killan jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

13 §

Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun.

14 §

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Esityksen tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä.

Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen, mikäli hän on TTYY:n jäsen.

15 §

Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous. Kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan vaalikokous.

16 §

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti raadille tai sen puheenjohtajalle taikka killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

17 §

Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi raati kieltää jäseneltä osallistumisen killan järjestämiin tilaisuuksiin.

18 §

Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on keskusteltava etukäteen TTYY:n hallituksen kanssa.

19 §

Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan kesäkuun loppuun mennessä.

20 §

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

III Killan kokoukset

21 §

Killan kokous on killan ylin päättävä elin.

22 §

Killan kokouksia ovat vaalikokous, vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan raati.

23 §

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä ainakin:

 • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
 • käsitellään raadin esittämät tilikertomus ja tilinpäätös
 • kuullaan toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

24 §

Vaalikokous on pidettävä marras- tai joulukuussa ja siinä ainakin:

 • valitaan raadin puheenjohtaja ja muut raadin jäsenet
 • valitaan toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
 • hyväksytään raadin valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päätetään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

25 §

Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan raati katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan raadilta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä raadille.

26 §

Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan varsinaisella ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

27 §

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kaksikymmentä (20) killan varsinaista jäsentä tai killan varsinaisten jäsenten määrän ollessa alle kahdeksankymmentä, yksi neljäsosa (1/4) varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on raadin jäsenmäärä.

28 §

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

29 §

Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) varsinaista jäsentä, sekä näille kaksi (2) varahenkilöä, joiden tulee myös olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV Päätöksentekojärjestys ja vaalit

30 §

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

31 §

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

32 §

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä. Jos vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

33 §

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

34 §

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä
 • äänestyslippuja, joissa on äänestetty tyhjää tai jotka on hylätty.

V Raati ja toimihenkilöt

35 §

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati. Raadin muodostavat seitsemästä kymmeneen (7-10) jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Raadissa tulee olla seuraavat vastuuhenkilöt valittuna:

 • puheenjohtaja, joka kutsuu koolle raadin kokoukset, johtaa raadin kokouksissa puhetta ja valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista sekä edustaa kiltaa ellei toisin päätetä.
 • rahastonhoitaja, joka hoitaa killan taloutta ja laatii tilinpäätökset.
 • sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa killan ja raadin kokouksista.

36 §

Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

37 §

Raadin tehtävänä on:

 • johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa killan sääntöjen noudattamista
 • valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 • laatia vaalikokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi
 • laatia vuosikokoukselle esitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös
 • kutsua killan kokoukset koolle

38 §

Raadin kokouksen kutsuu koolle raadin puheenjohtaja, hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Raati päättää kokoustensa koollekutsumistavan.

39 §

Raati kokoontuu myös jos kaksi raadin jäsentä sitä vaatii puheenjohtajalta, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajalta. Kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

40 §

Raati on päätösvaltainen, kun se on raadin päättämällä tavalla kokoon kutsuttu, raadin jäsenille on tiedotettu kokouksesta vähintään vuorokautta ennen sen alkua, ja vähintään puolet raadin jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä raadin kokouksessa.

41 §

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Raati voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

42 §

Killan kokous ja raati voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous ja raati voivat antaa toimikuntien ja - henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

43 §

Perustellusta syystä tai puheenjohtajan esityksestä killan kokous voi vapauttaa raadin jäsenen tai asettamansa toimihenkilön kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Raadin kokous voi vapauttaa raadin asettaman toimihenkilön tehtävästään kesken toimikautta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI Hallinto ja talous

44 §

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näiden ollessa estyneenä heidän varahenkilönsä. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

45 §

Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan raadille viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII Erityisiä määräyksiä

46 §

Killan kokouksen tai raadin päätöksestä on killan varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kiltaa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta killan raadille on tehtävä kolmen(3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

47 §

Killan tunnuksista päättää killan kokous.
Killan tunnukset ja merkit määrittää Sähkökillan merkkiohjesääntö.

48 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä raati tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena raadille. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

49 §

Kilta katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut killan kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

50 §

Killan purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

51 §

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.

52 §

Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

53 §

Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 29.1.2014.