Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

I YLEISTÄ

1§ Tarkoitus

Killan tunnuksista, lipusta, merkeistäja arvonimistäsekä niiden käytöstä määrätään tässä ohjesäännössä niiltä osin kuin killan säännöissä ei toisin mainita. Tässä ohjesäännössä mainittujen tunnusten, lippujen ja merkkienulkoasu ja tarkemmat mitat määritellään killan graafisessa ohjeessa. Tähän ohjesääntöön on sisällytetty myös killan hymni.

2§ Mallikappaleet

Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan puheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää jaetuista merkeistä ja standaareista listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste.

3§ Palkintojen luovutus

Erikseen myönnetyt ansiomerkit, standaarit sekä kunniajäsenyydet ja -merkit luovutetaan palkituille killan vuosijuhlissa tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Palkinnot luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan killan hallituksen osoittama henkilö. Kunnia ja ansiomerkkien kantooikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen.

4§ Kunniavaliokunta

Killalla on kunniavaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella tässä merkki- ja lippuohjesäännössä mainittujen huomionosoitusten myöntämistä. Tarkemmin kunniavaliokunnasta säädetään kunniavaliokunnan työjärjestyksessä.

II KILLAN TUNNUS

5§ Killan tunnus

Killan tunnuksessa 12-hampaisen jaetun rattaan päällä lepää kaksi ristikkäistä salamaa. Ratas on väriltään sininen ja salamat ovat keltaisia.

6§ Killan tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan hallituksen luvalla.

III KILLAN LIPUT

7§ Killan lippu

Killan lipussa on valkoisella taustalla mustarattainen killan tunnus.

8§ Lipun käyttö

Killan lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhla- ja kunniatilaisuuksissa sekä killan hallituksen myöntämällä luvalla myös muissa tilaisuuksissa.

9§ Kunnian tekeminen lipulla

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös.

10§ Lipun kantaminen ja lippuvartio

Ilman suojusta kuljettaessa lippua seuraa kahden jäsenen lippuvartio. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia.

11§ Killan standaari

Killan standaarissa on killan tunnus valkoisella taustalla.

Standaari voidaan myöntää kunniavaliokunnan esityksestä killan hallituksen päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai teoillaan edistänyt killan pyrkimyksiä.

IV KILTANAUHA

12§ Kiltanauha

Killan tunnolliset ja rehelliset jäsenet voivat lunastaa kiltanauhan itselleen killan myyntipäivystyksestä.

13§ Kiltanauhan käyttö- ja kantamistavat

Kiltanauhaa kannetaan vain puvussa tai juhlapuvussa.

Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaanliivien ja takkien alla, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Käytettäessä jotakin muuta kuin frakkia tai varsinaista tummaa pukua, nauhavoidaan solmia myös rusetiksi. Rusetti suositellaan kiinnitettäväksi pukuun oikean rinnan yläpuolelle.

V KILLAN MERKIT

14§ Kunniamerkki

Kunniamerkki on kultainen killan tunnus.

Kunniamerkki myönnetään kunniajäsenille.

Kunniamerkin myöntämisen yhteydessä myönnetään myös kunniamerkin pienoismerkki.

15§ Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki on hopeinen killan tunnus.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää kunniavaliokunnan esityksestä killan hallituksen päätöksellä henkilölle, joka pyyteettömällä toiminnallaan on edistänyt killan pyrkimyksiä.

Hopeinen ansiomerkki myönnetään myös killan hallituksen jäsenille.

Hopeinen ansiomerkin myöntämisen yhteydessä myönnetään myös hopeisen ansiomerkin pienoismerkki.

16§ Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki on pronssinen killan tunnus.

Killan toimihenkilöinä toimineet saavat käyttöoikeuden pronssiseen ansiomerkkiin.

Pronssimerkin myöntämisen yhteydessä myönnetään myös pronssisen ansiomerkin pienoismerkki.

17§ Merkkien käyttö- ja kantamistavat

Merkkiä kannetaan aina arvokkaasti ja sen arvolle sopivalla tavalla.

Myönnettyjen merkkien kanto-oikeus on elinikäinen. Merkkejä kannetaan kiltanauhan keskellä, pienoismerkkejä asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Merkeistä ja pienoismerkeistä kannetaan kerralla ainoastaan arvokkainta.

18§ Kanto-oikeuden kumoaminen

Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi merkin tai kiltanauhan kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut killan tai merkin mainetta.

VI KILLAN ARVONIMET

19§ Vuoden skiltalainen

Vuoden skiltalainen on arvonimi, joka voidaan myöntää vuodessa yhdelle killan varsinaiselle jäsenelle, joka on kuluneen vuoden aikana osoittanut olevansa helposti lähestyttävä, killan asioista kiinnostunut sekä muita jäseniä innostava.

Jäsenistö valitsee vuoden skiltalaisen keskuudestaan kahden kierroksen vaalissa. Ensimmäisellä kierroksella varsinaiset jäsenet voivat esittää toisiaan vuoden skiltalaiseksi, ja toisella kierroksella käydään vaali ehdokkaiden välillä vähintään viikon kestävällä suljetulla äänestyksellä. Vaalin järjestämisestä ja tarkemmista yksityiskohdista päättää kunniavaliokunta.

Vuoden skiltalaisen arvonimi myönnetään killan vuosijuhlilla, ja sen käyttöoikeus jatkuu aina seuraaviin vuosijuhliin asti.

20§ Sähkökillan vuoden luennoitsija

Sähkökillan vuoden luennoitsija on arvonimi, joka voidaan myöntää vuodessa yhdelle sähkötekniikkaa Tampereen yliopistossa opettaneelle henkilölle, joka on kuluneen vuoden aikana osoittanut olevansa helposti lähestyttävä sekä opiskelijoista ja hyvistä oppimistuloksista kiinnostunut.

Hallitus valitsee Sähkökillan vuoden luennoitsijan jäsenistön antamien ehdotusten pohjalta.

Sähkökillan vuoden luennoitsijan arvonimi myönnetään killan vuosijuhlilla, ja sen käyttöoikeus jatkuu aina seuraaviin vuosijuhliin asti. Arvonimen yhteydessä myönnetään myös killan standaari.

VII KILLAN HYMNI

21§ Killan hymni

Killan hymni on SIK-hymni, joka lauletaan Teekkarihymnin jälkeen kerran ja reippaasti, kun killan jäseniä katsotaan olevan riittävästi paikalla.

VIII ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

22§ Merkkiohjesäännön muuttaminen

Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

23§ Voimaantulo

Tämä merkki- ja lippuohjesääntö astuu voimaan 10.11.2020.